26440.21
0.52% 137.73
05. 01:34:03 FXCM
Range: 26229.14 / 26454.86
3129.09
0.43% 13.41
05. 01:34:03 FXCM
Range: 3108.43 / 3130.55
9785.78
-0.03% -2.71
05. 01:34:03 NetDania
Range: 9749.99 / 9847.15
3254.90
-0.60% -19.67
04. 15:59:59 FXCM
Range: 3230.87 / 3293.08
2911.38
-0.27% -7.87
05. 01:18:59 Shanghai SE
Range: 2909.22 / 2923.41

Calendar

Fri, Jun 05, 2020
Low
Prev: 53B
Low
Prev: 45.47B
Medium
Fcst: -0.7%
Prev: -0.6%
Low
Prev: 6.5%
Low
Prev: 10.6%
Medium
Fcst: 3.3%
Prev: 7.9%
Medium
Fcst: 0.9%
Prev: 4.7%
Medium
Fcst: -8325K
Prev: -19520K
High
Fcst: -7450K
Prev: -20500K
High
Fcst: 19.8%
Prev: 14.7%
High
Fcst: -4000K
Prev: -1993.8K
Medium
Prev: -1472K
High
Fcst: 18%
Prev: 13%
10:00
Medium
Fcst: 3%
Prev: 3.1%
10:00
Low
Fcst: 0.3%
Prev: 0.8%
High
Prev: 22.8
Medium
Fcst: 15B
Prev: -12.04B
Share on,