30960.61
-0.69% -214.54
22. 07:07:59 FXCM
Range: 30903.16 / 31196.61
3830.21
-0.66% -25.34
22. 07:07:58 FXCM
Range: 3823.42 / 3857.98
31789.00
3.11% 959.00
22. 07:07:59 NetDania
Range: 28958.29 / 32006.00
3581.71
-1.15% -41.49
22. 07:07:49 FXCM
Range: 3567.95 / 3623.20
3606.75
-0.40% -14.51
22. 02:00:31 Shanghai SE
Range: 3585.03 / 3616.54

Calendar

Fri, Jan 22, 2021
Medium
Act: 0.4%
Fcst: 0.8%
Prev: -2.6%
Medium
Act: 6.4%
Fcst: 7%
Prev: 5.6%
Medium
Act: 2.9%
Fcst: 4%
Prev: 2.4%
Medium
Act: 0.3%
Fcst: 1.2%
Prev: -3.8%
Medium
Act: 33.38B
Fcst: 27.3B
Prev: 30.84B
Medium
Act: 51.5
Fcst: 50.1
Prev: 51.1
Medium
Act: 46.5
Fcst: 48.5
Prev: 49.1
Medium
Act: 50.8
Fcst: 50.3
Prev: 52
Medium
Act: 46.8
Fcst: 45.3
Prev: 47
Medium
Act: 57
Fcst: 57.5
Prev: 58.3
Medium
Act: 45
Fcst: 44.5
Prev: 46.4
Medium
Act: 54.7
Fcst: 54.5
Prev: 55.2
Medium
Act: 47.5
Fcst: 47.6
Prev: 49.1
Medium
Act: 38.8
Fcst: 49.9
Prev: 49.4
Medium
Act: 52.9
Fcst: 57.3
Prev: 57.5
Medium
Fcst: 0.2%
Prev: 1%
Medium
Fcst: 0.2%
Prev: 0.4%
Medium
Fcst: 55.7
Prev: 57.1
Medium
Fcst: 55.9
Prev: 54.8
Medium
Prev: 55.3
Medium
Fcst: 6.53M
Prev: 6.69M
Medium
Fcst: -1%
Prev: -2.5%
Share on,